Actielijn 5: Gedwongen kader

Van Estafette naar 'samen op'

Door: Ruth Driessen en Hester Ligtenberg
Jeugdbescherming Overijssel

Inleiding

Het doel van de actielijn ‘Gedwongen kader’ is: een gezinsgerichte, eenvoudige, transparante, overzichtelijke en lerende jeugdbeschermingsketen in Twente en sluit hiermee aan op het landelijke Toekomstscenario. Het Toekomstscenario wordt ondergebracht bij Zorg, Veiligheid en Straf. Actielijn 5 ziet toe op afstemming met overige vier actielijnen.

Voor jeugdigen en gezinnen is de jeugdbeschermingsketen in Twente transparant en overzichtelijk georganiseerd. Continuïteit met logisch georganiseerde verbanden en samenhang tussen organisaties is geborgd. Het werken in estafette en het denken in ‘hokjes’ is verleden tijd. Specialisme vanuit het gedwongen kader wordt, waar nodig, toegevoegd aan de bestaande structuur in het vrijwillige kader waarbij de onderlinge verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder beschreven zijn. De jeugdbescherming en jeugdreclassering brengen kennis en expertise naar de voorkant door een permanente verbinding met de wijkteams, de sociale basis en het onderwijs. Gezinnen kunnen vertrouwen op een integraal samenwerkende jeugdbeschermingsketen met een gedeelde methodische visie, eenduidige taal en systematisch georganiseerde reflectie met een lerende praktijk. Ook bij het organiseren en de uitvoering van de jeugdhulp zijn deze principes leidend.

Update juni 2023: Tot nader order valt de uitwerking hiervan niet binnen een actielijn van de Samenwerkingsagenda. In de Werkgroep Samenwerkingsagenda is er wel nagedacht over de invulling van deze opgave. In overleg met centrumgemeente Enschede, de projectleider Toekomstscenario, de werkgroep en JBOV als vertegenwoordiger van de GI in de Werkgroep is bevestigd dat de samenhang van het Toekomstscenario met de overige actielijnen goed moet worden gemonitord. Daarom is afgesproken dat JBOV blijft participeren in de Werkgroep Samenwerkingsagenda opdat de invulling van die noodzakelijke afstemming in de werkgroep kan worden geregeld. Waar nodig kan ook de verbinding worden gelegd met andere gremia om afstemming in beleid en uitvoering te bewaken.

Cookie-instellingen