De opgave

Steeds opnieuw vertrouwen opbouwen

Gezinnen en jeugdigen worden nu overgedragen (op- en afschalen) waardoor er geen continuïteit is voor de jeugdige en het gezin. Jongeren en gezinnen ‘hoppen’ van instantie naar instantie binnen de jeugdbeschermingsketen. De organisaties werken als een estafette. Bij iedere overdracht moet weer een relatie en vertrouwen worden opgebouwd door het gezin en de jeugdige en een nieuw plan van aanpak worden opgesteld. Werken naar oplossingen vertraagt hierdoor. Bij iedere overdracht gaat steeds informatie verloren. Het huidige stelsel is complex en knelt. Kinderen en gezinnen voelen zich onvoldoende gehoord en gezien.

Complexe problematiek van gezinnen in de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtsketen
De zorgen die spelen in gezinnen komen geregeld te laat binnen bij de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtsketen. De zwaarte van de problematiek en weerstanden van het gezin en de jeugdige bij instroom in de jeugdbescherming hangt sterk samen met de duur en interventies die voorafgaand aan de maatregel in het vrijwillige kader zijn gepleegd. Problematiek wordt, naarmate de tijd vordert, steeds ernstiger en complexer en de jeugdbeschermingsketen kan dan niet altijd meer een oplossing zijn en/of bieden.

Een sterke verbinding van het gedwongen kader met de toegang zou een maatregel kunnen voorkomen.

Veel verschillende opgaven die raakvlak hebben met de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtsketen

De afgelopen jaren en ook de komende jaren staan we binnen het jeugdzorgveld voor grote opgaven; het afbouwen van Jeugdzorg+, minder uithuisplaatsingen, het goed inrichten van een overzichtelijk jeugdzorglandschap met de vele aanbieders die hier actief in zijn, het aanpakken van de wachttijden, enzovoorts.

De jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtsketen dragen hier graag hun steentje aan bij en zullen zich meedenkend en pro-actief opstellen. Wat hierbij wel van belang is, is dat er een duidelijker projecten/programmastructuur komt, waardoor helder wordt waar deze keten wel/niet aan hoeven te sluiten. 

Al lopende trajecten die aan deze actielijn bijdragen

Het Toekomstscenario is voor de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtketen het meest van belang, omdat het hier gaat om een grote wijziging in werkwijze en organisatie voor alle partners in deze ketens. Er moet een keuze worden gemaakt waar het Toekomstscenario onder gebracht wordt en afhankelijk daarvan zal deze actielijn wel/niet doorlopen binnen de samenwerkingsagenda.

Binnen Twente lopen een groot aantal projecten/programma's waar de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtsketen betrokken (zou moeten) zijn. Dit zijn er een aantal:

  • Zorg, Veiligheid en Straf: Deelname aan Platform Jeugdcriminaliteit, themagroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en stuurgroep.
  • Aanpak wachttijden: Deelname projectgroep.
  • Expertisenetwerk Jeugd Overijssel: Deelname klankbordgroep en stuurgroep.
  • Zorgmakelaar (Overijssel): Deelname projectgroep.
  • Inkoop zorgaanbieders (de GI's zijn verwijzer en zouden dus geconsulteerd kunnen/moeten worden met betrekking tot de inkoop van met name de zorg in complexe casuïstiek)
  • Geweld Hoort Nergens Thuis
  • SPUK 3-milieusvoorzieningen
  • Afbouw Jeugdzorg+

Daarnaast zijn alle partners uit de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtsketen onderdeel van de werkgroep JB/JR die maandelijks bij elkaar komt.

Cookie-instellingen