Governance Samenwerkingsagenda

De Samenwerkingsagenda is hét vehikel voor afstemming met de overige Twentse opgaven jeugdhulp en de drie SPUK’s. Deze afstemming moet leiden tot meer duidelijkheid, een betere prioriteitenstelling, minder overlap, vereenvoudiging van de governance en daarmee tot een efficiëntere inzet van menskracht. Inmiddels is Bureau HHM gevraagd een voorstel uit te werken voor de governance van de Meerjarige Samenwerkingsagenda jeugdhulp Twente. Daarbij gaat het om het waarborgen van de onderlinge samenhang in de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden op de uitvoering van de Samenwerkingsagenda. Opgaven uit de Samenwerkingsagenda vragen een programmatische aanpak.

Bureau HHM werkt een aantal opties uit die ambtelijk en bestuurlijk worden besproken. We verwachten dat er in september besluitvorming kan plaatsvinden. Daarmee zal er duidelijkheid ontstaan over de sturing van de Samenwerkingsagenda als geheel en op de actielijnen, de invloed van gemeenten en van het zorg- en onderwijsveld. Zo wordt ook duidelijk hoe de verbinding met overige opgaven in de (boven)regionale jeugdhulp kan worden georganiseerd.

Cookie-instellingen