Waarom transformeren?

Vanaf de voorbereiding op de decentralisaties in het Sociaal Domein werken de Twentse gemeenten intensief samen. Dat geldt in bijzondere mate voor de inkoop van ondersteuning, hulp en voorzieningen voor de Wmo en Jeugdwet. Daarnaast werken de 14 Twentse gemeenten ieder aan de lokale invulling van de transformatie in het sociaal domein. Dat doen ze op verschillende terreinen: inrichten van de toegang en wijkteams, aanpassen van het voorliggend veld, afspraken met verwijzers, et cetera. Deze doorontwikkeling vraagt een regionale inkoop die beter aansluit bij deze ontwikkelingen en tegelijkertijd ruimte blijft geven voor lokale transformatie. 

Ook de overheid wil zorg en ondersteuning beter laten aansluiten bij de leefwereld van haar inwoners. Omdat gemeenten het dichtst bij inwoners staan, hebben zij met de decentralisaties van 2015 veel nieuwe taken gekregen met de Wmo 2015 en Jeugdwet. 

Bij deze omvangrijke verandering spreken gemeenten van transitie en transformatie. In de transitie stond met name zorgcontinuïteit centraal, terwijl in de transformatie fase het gaat om het beter creëren van zorg en ondersteuning die aansluit op de leefwereld van inwoners.
In april 2014 verscheen het Strategisch Inkoopdocument Samen14. link toevoegen

In de periode van decentralisaties (2014-2015) was het vanwege de korte termijn en de strikte voorwaarden van zorgcontinuïteit, niet mogelijk al deze wensen uit het strategisch inkoopdocument te realiseren.
Het strategisch inkoopdocument 2014  vormde de basis voor de inkooptrajecten welke startten in 2014 en die daarna in regionaal verband voor het sociaal domein zijn uitgevoerd. Het strategisch inkoopdocument omschrijft niet alleen de inkoop voor 2015, maar biedt samen met de (lokale) beleidsvisies ook een doorkijk naar de gewenste transformatie. Dan gaat het bijvoorbeeld om de wens integraal, vraag- en resultaatgericht te werken. 
Inmiddels hebben de gemeenten meer ervaring met de nieuwe taken en bestaat de wens deze doelen te realiseren. Om dat mogelijk te maken, is op basis van deze eerder bepaalde inkoopstrategie een koers bepaald waarin dat toekomstbeeld nader geschetst is. 

Bekijk voor meer informatie het Koersdocument