Vervoer

Samen verder, Twentse visie op vervoer

De veertien Twentse gemeenten willen het vervoer waarvoor zij in het kader van zorg verantwoordelijk zijn, beter en slimmer organiseren. Redenen hiervoor: de huidige versnippering van het vervoer, veranderingen en bezuinigingen in de zorg en het aflopen van enkele vervoerscontracten. Daarvoor is de Twentse visie op vervoer ‘Samen verder’ vastgesteld.

Toekomstbestendig

Wij werken toe naar een toekomstbestendige, regionale maatwerkvoorziening vervoer per 1 juli 2017. Uitgangspunt van de visie dat Twentenaren zoveel mogelijk hun eigen vervoer regelen en waar dit niet mogelijk is kopen de gemeenten gezamenlijk een maatwerkvoorziening vervoer in. Op korte termijn verandert er niets voor gebruikers van de huidige vervoersvoorzieningen. De nieuwe vervoersvoorziening komt in de plaats van het huidige vervoer met de Regiotaxi. Ook het leerlingenvervoer en vervoer van en naar dagbesteding hoort bij de nieuwe maatwerkvoorziening.

2016 overbruggingsjaar

Een aantal gemeenten werkt aan de inkoop van leerlingenvervoer voor het overbruggingsjaar 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. Daarnaast hebben alle 14 gemeenten samen een aanbestedingsprocedure in gang gezet voor de Regiotaxi voor dit overbruggingsjaar. Belangrijke momenten daarin zijn de start van de aanbesteding (januari 2016), de gunning van de aanbesteding (april 2016) en start van de uitvoering (juli 2016).

Samen met het veld

Om de nieuwe maatwerkvoorziening en daarbij behorende voorliggende voorzieningen per 1 juli 2017 gereed te hebben, zetten wij nu een proces in gang waarin we samen met zorgorganisaties, cliënt vertegenwoordigers en vervoersaanbieders nadenken over de beste optie. Wij werken ernaartoe dat we dat wij per 1 juli 2017:

  • Voldoende voorliggende voorzieningen voor het vervoer in het kader van Wmo/eigen kracht beschikbaar hebben;
  • Voldoende aanvullende openbaar vervoer (OV) in het kader van mobiliteit beschikbaar hebben en hierover afspraken met de provincie hebben;
  • Afgeronde en gegunde aanbesteding maatwerkvoorziening vervoer hebben, voor mensen met een indicatie voor vervoer, zoals beschreven in de Twentse visie op vervoer.

Om dit proces in goede banen te leiden is Marco van Dijk aangesteld als procesleider. Hij is te bereiken onder: m.vandijk@regiotwente.nl

Gezocht: slimme vervoersinitiatieven

Bent u een zorgaanbieder en is het u gelukt om de afgelopen jaren een goed vervoerssysteem te ontwikkelen voor uw cliënten? Laat ons dat vooral weten. Wij hebben de intentie om te behouden wat werkt en dat mogelijk uit te bouwen. We verzoeken u deze initiatieven onder de aandacht te brengen bij de OZJT/Samen14 via het algemene mailadres infosamen14@regiotwente.nl.

Vervoer op maat voor wie het zelf niet kan (organiseren)

Het vervoer van en naar dagbesteding gaat pas vanaf 1 januari 2018 veranderen. Dit betekent dat wij met elkaar ruim de tijd hebben om de overgang van clienten naar de nieuwe vervoerder goed met elkaar te organiseren.